به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس یداله رحمانی در جلسه کارگروه آب کشاورزی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته خشکسالی های پیاپی استان فارس را با بحران منابع آب رو به رو کرده است، افزود: همه تصمیماتی که در خصوص مسائل مربوط به آب در بخش های مختلف گرفته می شود باید با در نظر گرفتن شرایط بحرانی آب باشد.

وی  با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست های جامع و یکپارچه، عنوان کرد: این تصمیمات باید همخوانی و سازگاری لازم را با سیاست گذاری های کارگروه ملی و استانی سازگاری با کم آبی داشته باشد.

سرپرست استانداری فارس در خصوص شبکه های آبرسانی اظهار کرد: جایگزینی روش انتقال آب از طریق کانال های رو باز با روش استفاده از لوله های انتقال آب امری بسیار مهم و ضروری است و باید اهتمام ویژه ای در این راستا به کار گرفته شود.

مهندس رحمانی در ادامه افزود: باید  تامین اعتبارات شبکه انتقال آب از سدها از سه طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی، آورده مردمی و سهم دولت دنبال شود.

وی با اشاره به محدودیت های منابع مالی دولت، یادآور شد: باید طرح ها و اقدامات دارای اولویت برای تخصیص اعتبارات شناسایی و معرفی شده  و در دستور کار قرار گیرند.

سرپرست استانداری فارس با بیان اینکه راهکارهایی مانند انتقال آب از دریا برای تامین منابع آب به ویژه در بخش کشاورزی بسیار زمان بر است، ترویج کشت گلخانه ای و آبیاری تحت فشار را از راهکارهای موثر و عملیاتی در راستای تامین معیشت کشاورزان دانست .