به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، این تفاهم نامه به منظور ایجاد و گسترش هم فکری و همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی در راستای رسالت دانشگاه علمی و کاربردی و سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی بین دانشگاه جامع علمی کاربردی و استانداری فارس به امضا رسید.

فراهم کردن زمینه مشارکت های علمی و پژوهشی دانشگاه، مراکز آموزشی علمی و کاربردی تحت نظارت دانشگاه و سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی برای شناسایی نیازهای آموزشی مهارتی و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز بخش‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان فارس،  توسعه و گسترش و ارتقای سطح کمی و کیفی اجرای آموزش های مهارتی و ضمن خدمت با مشارکت و استفاده از ظرفیتها و امکانات و تجهیزات طرفین در قالب دوره های کوتاه مدت و یا مقطع دار و تلاش در جهت افزایش انگیزه و اقبال عموم مردم جهت تحصیل در دوره های مهارتی دارای مزیت نسبی اشتغال و مورد نیاز استان از جمله اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.