به گزارش پایگاه استانداری فارس، برای ساخت این پروژه که از سال 1382 آغاز شده، 25 میلیارد تومان هزینه صرف شده است.

این ترمینال در 6 هزار متر مربع ساخته شده است و خدمات مورد نیاز مسافران و شرکت های هواپیمایی را تامین می کند.