به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در جلسه کمیسیون ماده پنج استان با بیان اینکه مصوبات این کمیسیون باید ضمن تعیین تکلیف برای افراد، بر اساس ضوابط قانونی صورت گیرد، اظهارکرد: ایجاد تغییر در وضعیت باغات استان باید بر اساس مقررات یکسانی صورت گیرد که منجر به حفظ و احیای باغات و گسترش فضای سبز شهری شود.

وی همچنین بر صیانت از حقوق و منافع عمومی در مصوبات کمیسیون ماده پنج استان تاکید کرد.

در این جلسه رفع برخی مغایرت های موجود در طرح تفصیلی شهر شیراز مطرح و پس از بحث و بررسی، مورد تصویب قرار گرفت.