به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس تبادار با حضور در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از بخش های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

مهندس تبادار در حاشیه این بازدید دبیرخانه فرهنگستان علوم جهان اسلام را افتتاح کرد.

این دبیرخانه پیرو بازدید رومین مورنزی مدیر اجرایی فرهنگستان علوم جهان اسلام در بهمن 1396 از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری(رایسست) و با هماهنگی مرکز مطالعات همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تاسیس شده است.

دبیرخانه فرهنگستان علوم جهان اسلامی در برقراری تعاملات بین جامعه علمی جمهوری اسلامی ایران و فرهنگستان علوم جهان نقش آفرینی خواهد کرد. 

در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در فرهنگستان علوم جهان 15 عضو فعال دارد.